ایرانسل رند سبدی (جدید) ایرانسل رند سبدی (جدید)

37 پک موجود

4G (جدید) 4G (جدید)

19 پک موجود

4G تعدادی (جدید) 4G تعدادی (جدید)

34 پک موجود

3G 3G

0 پک موجود

3G«معمولی» تعدادی 3G«معمولی» تعدادی

0 پک موجود

935 (3G) 935 (3G)

2 پک موجود

935 تعدادی (3G) 935 تعدادی (3G)

3 پک موجود